Egzamin ósmoklasisty 2021/2022 - informacje dla uczniów i rodziców

Przypominamy, że:

  • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  • Egzamin ma formę pisemną.
  • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
  • Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni – od 24 do 26 maja 2022 r. i rozpoczyna się o godz. 9.00, jednak uczniowie powinni stawić się w szkole o godz. 8.30.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają w szkole podczas szkolenia oraz  w formie pisemnej.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych (czyli w dokumencie zawierającym wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej) w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Dokument zawierający wymagania egzaminacyjne można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem.

W dniu przeprowadzania egzaminów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych oraz w innych kolorach.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Drodzy rodzice, jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie Dyrektora szkoły, najpóźniej w przeddzień egzaminu, tj. 23 maja 2022r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.
Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 8 lipca 2021 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym (13, 14 i 15 czerwca 2022 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Uczniowie uprawnieni  będą mogli korzystać podczas egzaminu z przysługujących im dostosowań form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Podczas egzaminu obowiązywać będą aktualne „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ i OKE: https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3588

Inne pomocne strony:

https://nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski?_ga=2.99308637.2137656188.1652084094-407252252.1651667199 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/matematyka#tekst-i-grafika-3-kroki-do-sukcesu 

https://nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski?_ga=2.99308637.2137656188.1652084094-407252252.1651667199 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates